Adatvédelmi Tájékoztató

Dr. Velkei Szabolcs, mint fotográfus egyéni vállalkozó (a továbbiakban: E.V.), és a Light Gallery Photo weboldal készítője, az általa kezelt személyes adatokról az érintettek tájékoztatása érdekében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) teszi közzé a GDPR 13. és 14. cikkeiben foglalt tájékoztatási kötelezettségének teljesítése érdekében. Jelen adatkezelési tájékoztató a lightgallery.hu domain-re terjed ki.

 1. Ki az adatkezelő?

Az Ön személyes adatainak felelős adatkezelője

név: dr. Velkei Szabolcs E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adószám: 57255811-1-51

Nyilvántartási szám: 55868156

cím: (4025 Debrecen, Erzsébet utca 24.)

telefon: +3630/550-2127

e-mail: lightgalleryphoto@gmail.com

honlap: http://www.lightgallery.hu

Az Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné az adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

Az Adatkezelő akkor kezeli az Ön adatait, ha Ön kapcsolatba lép vele melynek keretében Ön a személyes adatait önkéntesen a rendelkezésére bocsátja.

 1. Impresszum

A szolgáltató neve: dr. Velkei Szabolcs egyéni vállalkozó

A szolgáltató elérhetősége:   +3630/5502127

lightgalleryphoto@gmail.com

A tárhelyszolgáltató adatai: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.

+36-1-430-1168

support@versanus.eu

 1. Mi az adatkezelés jogalapja?

Az Adatkezelő által gyűjtött információk egy része személyes adatnak minősül. Az egyik legfontosabb az adatvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó követelmény, hogy valamennyi személyes adat kezelésének jogalappal kell rendelkeznie. A következő jogalap alapján kezeli az Adatkezelő az Ön személyes adatait: az Ön hozzájárulásán alapulva (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés (a) pont; “Hozzájárulás”) így különösen levél. Az Adatkezelő nem gyűjt, és nem kezel különleges adatokat.

 1. Mely adatkezelési célokból, milyen személyes adatokat kezel az Adatkezelő, továbbá kik rendelkeznek hozzáféréssel a személyes adatokhoz?

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, jogalapok, továbbá az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak, illetve címzettek köre az alábbiak:

Az adatkezelés megnevezése és célja: A weboldal üzemeltetője és tulajdonosa az üzenetküldő űrlapon megadott személyes adatokat (név, e-mail cím), az ajánlatkérő űrlapon megadott személyes adatokat (név, telefonszám, e-mail cím), illetve a honlap látogatója által önként rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatot az érdeklődő egyértelmű azonosítása, a hatékony kapcsolattartás, a szerződés megkötését megelőző ajánlatkérés teljesítése (ajánlat adása), illetve az érdeklődő kérésére történő tájékoztatás nyújtása érdekében az érdeklődő hozzájárulásával kezeli.

Kezelt adatok köre:

 • név (vezetéknév és keresztnév) – azonosítás céljából (e-maileknél szükséges)
 • e-mail cím – az Önnel való kapcsolattartás, e-mail küldése céljából. (e-maileknél)
 • telefonszám – az Önnel való telefonos kapcsolattartás, céljából, ha Ön önkéntesen megadja ezt az információt.
 • postai cím – az Önnel való postai kapcsolattartás, céljából kezeljük, ha Ön önkéntesen megadja ezt az információt. Az üzenetküldő űrlapon egyébiránt nincs feltüntetve.

Az adatok megadása önkéntes, és Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha az adatait nem adja meg, az Adatkezelő nem lesz képes Önnel kommunikálni, és üzenetet küldeni.

Adatkezelés időtartama: A honlapon keresztül megadott személyes adatokat az Adatkezelő az ügyfélkapcsolat fennállásáig, illetve szerződéskötés esetén a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig, a számlakiállításhoz szükséges személyes adatokat (név, lakóhely/székhely címe) az adózási és számviteli jogszabályok által előírt iratmegőrzési határidő lejártáig őrzi.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz és CRM rendszerben tárolt személyes adatokhoz: Az Adatkezelő, aki a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli.

Az Adatkezelő nem gyűjt gyermekektől személyes adatot. A honlapon, 16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot. Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. A jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:

Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.

+36-1-430-1168

support@versanus.eu

Megismert adatok köre: lightgallery.hu domain-en található weboldal tartalma, ezen domain-re alapuló email címekre érkező emailek.

Amennyiben az Adatkezelő Facebook, vagy Instagram oldalát „kedveli” a látogató, ezáltal az Adatkezelő megismer minden, a látogató profiljához tatozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. A Facebook és Instagram oldalak adatkezeléséről az oldalakról tartozó adatkezelési tájékoztatóban talál leírást.

 1. Melyek a honlap látogatók IP címével és sütikkel kapcsolatos adatkezelések feltételei?

A honlap látogatása során az Adatkezelő rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az Adatkezelő honlapja a hatékonyabb működés, testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény növelése érdekében kis adatcsomagot, ún. sütiket használ. Az Adatkezelő honlapjának üzemeltetése során a rendszer a Cookie Tájékoztatóban tételesen felsorolt sütiket használja, amely sütik az ott megjelölt módon és időtartamig őrzik meg az információkat.

 1. Milyen adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazunk?

Az Ön személyes adatainak biztonságát a következő eszközökkel védi az Adatkezelő: az Adatkezelő  minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.

Az Adatkezelő, mint adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Szükséges intézkedés gyanánt minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, mely az adatok biztonságát garantálja, különösen:

– Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában tárolja. A kezelt személyes adatokhoz csak az Adatkezelő fér hozzá, azt harmadik személynek semmilyen formában nem adja ki.

– Az Adatkezelő számítógépéhez való hozzáférés jelszóval védett, mely jelszót, csak az Adatkezelő ismer.

 1. Mely jogok illetik meg Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan?

A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző

adatkezelés jogszerűségét. Ezt meghaladóan, az irányadó jogszabályokban foglaltak (azaz a GDPR) szerint Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és amennyiben folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt személyes adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól.
 1. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően, Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, beleértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.
 1. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog:Jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ennek megtörténte esetében lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tud Önnel kapcsolatba kerülni levél formájában. Ebben az esetben az érintett adatokat az Adatkezelő megjelöli, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelheti.
 1. Adathordozhatósághoz való jog:Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat rendszerezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
 1. Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai Adatkezelő általi kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető tőle, hogy tovább már ne kezelje az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt tiltakozáshoz való jog megilleti, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli tovább ilyen célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön fenti jogosultságai az irányadó jogszabályok alapján korlátozások alá eshetnek. Ön e jogait bármikor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép az Adatkezelővel az 1. pontban meghatározott elérhetőségi adatai útján.

Amennyiben az adatkezeléssel, az Önt megillető jogosultságokkal kapcsolatban kérdése vagy aggálya merülne fel, kérem vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel az elérhetőségként megadott e-mail címen.

A fentieket meghaladóan Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett megsértésének helye szerinti tagállamban. Ha Ön Magyarországon van, az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu)

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást az Adatkezelő. Tájékoztatom, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Melyek a tájékoztatás frissítésével kapcsolatos tudnivalók?

A jelen Tájékoztató bármikor módosításra kerülhet abból a célból, hogy a mindenkori jogszabályi követelményeknek megfeleljen. A jelen Tájékoztató lényeges változtatásairól az Adatkezelő értesíti Önt.

A Tájékoztató frissítésének dátuma: Debrecen, 2021. április 17.